Realitné služby

Ponuka služieb

 • sprostredkovanie predaja nehnuteľností
 • sprostredkovanie kúpy nehnuteľností
 • sprostredkovanie prenájmu kancelárskych, výrobných a skladových nehnuteľností
 • prezentácia formou reklamy, inzercie, priameho kontaktu s klientom
 • zabezpečenie vyhotovenie znaleckého posudku
 • asistencia pri preberaní a odovzdávaní nehnuteľností
 • obhliadka nehnuteľností so záujemcami, rokovanie so záujemcami
 • konzultačná a poradenská činnosť
 • vyhľadávanie nehnuteľností podľa požiadavky klienta
 • vyhotovenie všetkých dokladov k prevodu / nájmu nehnuteľností a zabezpečenie služieb spojených s prevodom nehnuteľností na katastrálnom úrade
 • zabezpečenie podania vkladu kúpnej zmluvy do Katastra nehnuteľností
 • zabezpečenie vyjadrení príslušných dotknutých orgánov a spoločností (miestneho úradu, plynární, vodární, elektrární, atď .)
 • zabezpečenie služby renomovanej advokátskej kancelárie JUDr. Jána Tokára, vrátane osobného stretnutia s advokátom kancelárie, prípravu a realizáciu zmlúv advokátskou kanceláriou, právne poradenstvo zamerané na zákonné povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ako aj poradenstvo zamerané na daňovú optimalizáciu daňových povinností
 • zastupovanie na katastrálnom konaní podľa potrieb klientov na základe plnomocenstva

 

Poskytované služby zahrnuté v provízii

 • príprava podkladov pre vypracovanie ponuky na predaj / kúpu / prenájom nehnuteľnosti, - podľa potrieb klienta aktuálny výpis z listu vlastníctva alebo katastrálnej mapy
 • spracovanie ponúk na predaj / kúpu / prenájom nehnuteľnosti
 • vypracovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv
 • poskytovanie informácií o danej nehnuteľnosti v ústnej a písomnej podobe ako aj v audio a video záznamových prostriedkoch
 • vyhľadanie záujemcov
 • poradenská služba súvisiaca s obchodným prípadom
 • asistencia pri preberaní a odovzdávaní nehnuteľností
 • obhliadka nehnuteľností so záujemcami, rokovanie so záujemcami
 • zabezpečenie podania vkladu kúpnej zmluvy do Katastra nehnuteľností
 • zastupovanie klientov v rozsahu dohodnutom v sprostredkovateľskej zmluve
 • sprostredkovanie a poradenstvo pri získaní hypotekárneho úveru od ktorejkoľvek banky
 • usmernenie o postupe pri nahlásení zmeny odberateľa jednotlivých médií